Home / อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ และการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education - [2023-08-25] 163

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ และการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 #STEMEducation #stemeducation #stem #STEM #การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ