EILA จัดสัมมนาบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2567

EILA จัดสัมมนาบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรสำนักการศึกษาฯ ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ เพื่อทบทวน วางแผนการดำเนินงาน ปรับปรุง สำหรับในปี 2568-2570 และร่วมทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดและความสามัคคีในการแก้ปัญหา ณ โรงแรม Dugong Village-Green Hotel ปากเมง จ.ตรัง