EILA จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนในระบบ PSU Next U “ความท้าทายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

EILA จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนในระบบ PSU Next U “ความท้าทายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนในระบบ PSU Next U หัวข้อ ความท้าทายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree ให้แก่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงาน และเพื่อให้มีแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดวิชาในลักษณะ Non-degree เพื่อ Upskill Reskill Newskill วิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย ผศ. ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, ผศ. ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี คณะทันตแพทยศาสตร์, ผศ. ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์,ผศ.ณิชนันท์ คุปตานนท์ คณะนิติศาสตร์ และ รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ (คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ โดย รศ. ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดแบบ hybrid onsite ณ ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัยากรการเรียนรู้ และแบบ online ผ่านระบบ ZOOM Meeting