EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล โดยจัดให้แก่อาจารย์ใหม่ โมดูลที่ 4 Assessment and Evaluation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ใหม่ได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถวางแผนเพื่อเตรียมเข้าสู่สมรรถนะอาจารย์ระดับดรุณาจารย์ได้ภายใน 1 ปี

การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่