Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

พช.ร่วม MOU การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.10 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ โดยการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและชุมชน โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนาม

CWIE คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต

โดยในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะร่วมส่งเสริมสนับสนุนและประสานให้ชุมชนหรือกลุ่มองค์กรชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในชุมชนหรือองค์กรมากขึ้น และประสานส่งเสริมให้หน่วยงานให้ความร่วมมือในการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CWIE รวมถึง จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CWIE ให้แก่บุคลากรในสังกัด แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน
ที่มา : https://gnews.apps.go.th/news?news=54608