EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน”

ภาพบรรยากาศ อบรมเชิงปฏิบัติการ What the Wooow !!! เพราะมันจึ้งมาก… ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

EILA

21/07/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ศึกษาดูงาน จาก Universiti Utara Malaysia (UUM)

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ศึกษาดูงาน จาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

EILA

17/07/2023

EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1)” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

EILA

14/07/2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ และการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ และการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education วันที่ 15 สิงหาคม 2566

EILA

13/07/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “Assessment of Learning outcomes and Constructive Feedback” (รุ่นที่ 3/2566)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback” (รุ่นที่ 3/2566) ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566

EILA

11/07/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาการสอนด้วย Classroom Action Research”

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการสอนด้วย Classroom Action Research” ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566

EILA

06/07/2023

EILA

06/07/2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 2)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 2) วันที่ 18 สิงหาคม 2566

EILA

30/06/2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1) วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

EILA

26/06/2023

EILA วิเคราะห์งานด้วยแนวคิดจาก Lean ในการอบรม “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)”

ภาพบรรยากาศ การนำเสนองานของการอบรม “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

EILA

23/06/2023

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่าง ม.อ. กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่าง ม.อ. กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

EILA

22/06/2023
1 6 7 8 11