เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนแผนการสอน

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนแผนการสอน


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ

ตรววจสอบรายชื่อ

แผนการสอนเป็นกระบวนการที่ผู้สอนเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ เลือกสรรกระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้ จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จที่ผู้สอนคาดหวังไว้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการที่ผู้สอนเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนแผนการสอนขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนแผนการสอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนการสอน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์แผนการสอนและเขียนแผนการสอนได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ได้

4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนแผนการสอนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกคณะ/ทุกวิทยาเขต

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัน และเวลาจัดงาน

22 มีนาคม 2566 | เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่จัด

ห้อง EILA3 ชั้น 8  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9211