เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback (รุ่นที่ 3/2566)

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback (รุ่นที่ 3/2566)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback (รุ่นที่ 3/2566) ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการ เทคนิคและสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

2. เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3. เพื่อให้คณาจารย์สามารถเขียนข้อสอบที่ใช้บ่อย ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ได้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์

4. เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจแนวคิดการกำหนดมาตรฐานผลการวัดและประเมินผล ตลอดจนการให้เกรด

5. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวคิดด้านการวัดและประเมินผล

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำนวน 40 คน

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 | เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้อง EILA3 ชั้น 8  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11