เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง Love AT FIRST “ใช้ AI” เพื่อการเรียนการสอน

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง Love AT FIRST “ใช้ AI” เพื่อการเรียนการสอน


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง Love AT FIRST “ใช้ AI” เพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทราบเกี่ยวกับการแนะนำ AI และการใช้ ChatGPT เพื่องานหลักสูตร (มคอ. การเรียนการสอน และการประเมิน) รวมถึงการสร้าง ChatBot ของผู้สอน

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกคณะ/ วิทยาเขต จำนวน 300 คน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบเกี่ยวกับการแนะนำ AI ตัวเด่น ๆ
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ChatGPT เพื่องานหลักสูตร (มคอ. การเรียนการสอน และการประเมิน)
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้าง ChatBot ของผู้สอน

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 | เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210 และ 9211