เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 6-8)

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 6-8)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษา 4 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการฟัง (Listening), ทักษะบูรณาการฟัง-พูด (Integrated Listening and Speaking), ทักษะการอ่าน(Reading) และทักษะบูรณาการอ่าน-เขียน (Integrated Reading and Writing)

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 110 คน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ PSU English Skills Test (PSU-EST)
2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษ PSU English Skills Test (PSU-EST)

วัน และเวลาจัดงาน แบ่งเป็น 3 รุ่น (รุ่นละ 110 คน)

รุ่นที่ 6 : อบรมวันที่ 29 มิถุนายน 2567 | เวลา 09.00 – 16.00 น.
– ทักษะ Listening and Speaking โดย ดร.อุไรวรรณ แซ่อ่อง
– ทักษะ Reading and Writing โดย อาจารย์อภิญญา จงวัฒนไพบูลย์
ณ ห้อง EILA6 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 7 : อบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 | เวลา 09.00 – 16.00 น.
– ทักษะ Listening and Speaking โดย อาจารย์ชุติมา สว่างวารี
– ทักษะ Reading and Writing โดย อาจารย์อภิญญา จงวัฒนไพบูลย์
ณ ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 8 : อบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 | เวลา 09.00 – 16.00 น.
– ทักษะ Reading and Writing โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลวรรณ ใช้พานิช
– ทักษะ Listening and Speaking โดย Mr. Luke Jobert Earl Vencer Comprendio
ณ ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสายทิพย์ แทนนิกร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9212 , 06-3003-4026