VDO : อบรมการเรียนการสอนออนไลน์ : แนวทางการวัดและประเมินผล

บับันทึกวิดีโออบรมการเรียนการสอนออนไลน์

แนวทางการวัดและประเมินผล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. โดยวิทยากร ดร.มัฮดี แวดราแม
อาจารย์ประจำภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์