VDO : University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต

บันทึกการประชุมระดมสมอง “University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต”

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับทิศทางในการกำหนดพื้นที่ใช้สอยของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์