แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

27 ตุลาคม 2566 | เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting