งานประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education : a Challenge to Global Citizens”

วิทยากร ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและ สร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร Professor Dr. David Knauft
มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิทยากร ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

วิทยากร
นางสาวเบญจมาศ เบ็ญจกล นักศึกษาสาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายศุภกฤต ทองเอียด นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายเตาเฟ็ต สะแลแม นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดําเนินการเสวนาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์