งานประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education : a Challenge to Global Citizens”

งานประชุมวิชาการ

The 11th PSU Education Conference
“Academic Honesty in Disruptive Education :
a Challenge to Global Citizens”

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

ห้อง Conference Hall
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิทยากร ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและ สร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น
เอกสารประกอบการบรรยาย: https://kyl.psu.th/vznCc

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร Professor Dr. David Knauft
มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิทยากร ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
เอกสารประกอบการบรรยาย: https://kyl.psu.th/HgdaK

วิทยากร
นางสาวเบญจมาศ เบ็ญจกล นักศึกษาสาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายศุภกฤต ทองเอียด นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายเตาเฟ็ต สะแลแม นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดําเนินการเสวนาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์