Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback

อบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) ม.อ.หาดใหญ่ วิทยากรโดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล