บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) นำโดยนายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และแพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) พร้อมด้วย ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

การลงนามดังกล่าวเพื่อร่วมมือกันออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรที่ทั้ง 2 หน่วยงานมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการและออกแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมและผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนวิทยากรและการศึกษาดูงาน เป็นต้น และร่วมกันพัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นอกจากนี้ ยังร่วมกันสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทำงานจริง โดยทางบริษัทฯ จะรับนักศึกษาในสาขาและหลักสูตรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานชั่วคราว ได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานที่ตรงสาขาภายใต้การแนะนำของพนักงานพี่เลี้ยงที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงสาขาของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณค่าทั้งเชิงวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอุตสาหกรรม ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสองฝ่ายให้เกิดการพัฒนาทักษะและสร้างศักยภาพในการทำงานเพื่ออนาคต

พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ได้มอบเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย (EST) มูลค่า 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่สาขาชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย