Home / อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva (รุ่นที่ 1) - [2023-05-18] 30

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 #การสร้างสื่อการสอน #สร้างสื่อการสอนด้วยCanva #canva #Canva #CANVA