EILA ศึกษาการใช้งานระบบวัสดุคงคลังสำนักงาน ในการอบรมการใช้งาน “ระบบบริหารวัสดุคงคลัง (Inventory Management System : IMS)”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการใช้งาน “ระบบบริหารวัสดุคงคลัง (Inventory Management System : IMS)” ให้กับบุคลากร (รอบที่ 1) วันที่ 11 ตุลาคม 2566 และ (รอบที่ 2) วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เพื่อให้บุคลากร EILA มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบบริหารวัสดุคงคลัง และสามารถขอให้จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และเบิกจ่ายวัสดุผ่านระบบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณวิมลรัตน์ แดงสุวรรณ และผู้ช่วยวิทยากร คุณมาริสา พงษ์จีน คุณอลงกต พวงแก้ว คุณชุติมา บินสัน คุณโสติยา อันชูฤทธิ์ ในการร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ และตอบข้อซักถามของการใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์