ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง” ให้แก่มหาวิทยาลัย 8 สถาบัน ในการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีของการดำเนินงานและหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ และ สป.อว. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระยะที่ 2 เพื่อการสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ใน 4 ภูมิภาค ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา


รับชม บันทึกวิดีโอการประชุม | ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย