มารู้จัก PSU English Skills Test พร้อมทดลองทำข้อสอบ PSU-EST Mock Exam กันเถอะ!!

มารู้จัก PSU English Skills Test พร้อมทดลองทำข้อสอบ PSU-EST Mock Exam กันเถอะ!!

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จะต้องได้รับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้ในระดับดี

สำหรับเกณฑ์มาตรฐานผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน “เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง” เพื่อประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไปนั้น มีดังนี้

PSU English Skills Test (PSU-EST)  เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ชุดใหม่ล่าสุดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น Exit Exam และเป็นการเพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักศึกษาในการสอบภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบชุดนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นโดยใช้ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานสากลในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตัวข้อสอบถูกออกแบบให้มีเนื้อหาที่หลากหลาย แต่มีความเท่าเทียมกัน (Parallel) ในประเด็นความยากง่ายค่ะ


ข่าวดี !!!! นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/วิทยาเขต
สามารถเข้าทดลองทำข้อสอบ PSU-EST Mock Exam
ผ่านระบบ e-Testing 5 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/วิทยาเขต ได้ทดลองทำข้อสอบ PSU-EST Mock Exam ผ่านระบบ e-Testing 5 โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยมีขั้นตอนการเข้าง่าย ๆ 5 ขั้นตอน

นอกจากนี้ น้อง ๆ ยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ PSU MOOC และเข้าดูตัวอย่างข้อสอบของการสอบประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น Placement / Progress / Achievement Test, PSU-Test เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสายทิพย์ แทนนิกร หรือคุณรัตติ ศรีสัจจัง โทรศัพท์ 0-7428-9212