คู่มือการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้งานโปรแกรม MS-Office 365 สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google Apps สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม One Drive สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Zoom Meeting เพื่อการประชุมกลุ่มย่อย

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom for Education และ Microsoft Teams