แบบสำรวจความสุจริตทางวิชาการ

แบบสำรวจความสุจริตทางวิชาการ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการสํารวจความสุจริตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความสุจริตทางวิชาการ ภายใต้การสนับสนุนแบบสำรวจจาก International Center for Academic Integrity (ICAI) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยต้องการจะทราบถึงความคิดเห็น ความเชื่อ พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อความสุจริตทางวิชาการ รวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว จะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย/คณะวิชาที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี / ทุกคณะ ตอบแบบสำรวจความสุจริตทางวิชาการ (โดยไม่ต้องระบุตัวตนผู้ประเมิน)


ตอบแบบสำรวจความสุจริตทางวิชาการ

ระยะเวลาตอบแบบสำรวจ

ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. – 23 ธ.ค. 65

ร่วมลุ้นของที่ระลึก

(หมายเหตุ – ข้อมูลการลุ้นรับของรางวัลนี้ จะถูกแยกจากคำตอบแบบสำรวจ)

ติดต่อสอบถามทีมวิจัย

อีเมล : sataro@kku.ac.th