บรรยายพิเศษ “ความเชื่อมโยงของการรับรองหลักสูตรด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล กับแนวทางการรับรองหลักสูตรของ สป.อว.”

VDO บรรยายพิเศษ “ความเชื่อมโยงของการรับรองหลักสูตรด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล กับแนวทางการรับรองหลักสูตรของ สป.อว.” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566

EILA

20/10/2023

อบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

VDO โครงการอบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

EILA

26/09/2023

EILA

22/09/2023

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

โครงการอบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน

EILA

23/08/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

EILA

26/05/2023