เชิญชวนอบรม “เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ” (online)

เชิญชวนอบรม “เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ” (online)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ” (online) ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565  ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

สมัครเข้าร่วมโครงการ : ปิดรับสมัคร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์  และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สาขาและจำนวนที่รับสมัคร

1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เวลา 09.30 – 11.30 น.) เปิดรับจำนวน 300 คน
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.ปาริชาติ  มณีมัย  จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เวลา 13.30 – 15.30 น.) เปิดรับจำนวน 300 คน
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณวนิดา กาเหย็ม โทรศัพท์ : 0-7428-9210
Email : wanida.k@psu.ac.th