การเตรียมความพร้อม น.ศ.ก่อนออกสหกิจศึกษา 2/2019

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (2/2019)
หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธริศรา ธนจิราดลสุข Deputy HR Director Thailand Human Resource Department, Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd. และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้กว่า 100 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต