EILA จัดสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 5 “การพัฒนาระบบ PSU Lifelong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต”

EILA จัดสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 5 “การพัฒนาระบบ PSU Lifelong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต”

เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 5 “การพัฒนาระบบ PSU Lifelong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ PSU LifeLong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต และระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) ในรูปแบบใหม่ รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบทะเบียนนักศึกษา (Regist.NET) เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้านการศึกษาของงานทะเบียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศว่าด้วยการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 5 วิทยาเขตที่ปฏิบัติงานทะเบียนนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายและนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ PSU Lifelong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่