งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”

งานนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 2565 “Songkhla Job Fair 2022”เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยนางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอุทิศ ยิ่งยงค์  จัดหางานจังหวัดสงขลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในพิธี  

เป้าหมายการจัดงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงาน นายจ้าง และสถานประกอบการในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครงานโดยตรง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน จำนวน 65 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง 372 ตำแหน่ง จำนวน 1,378 อัตรา และกิจกรรมภายในงาน นอกจากการรับสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างหรือบริษัทโดยตรงแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน การลงทะเบียนสมัครงานสำหรับกลุ่มคนพิเศษ การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานในต่างประเทศ การแนะนำอาชีพอิสระ 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการเรียนการสอน WIl/แสดงผลการดำเนินงานของเครือข่าย และผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ