ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม่ การพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตในยุค Next Normal และเทคโนโลยีการศึกษาดิจิทัล 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และทีมผู้บริหาร กล่าวต้อนรับในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ พร้อมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร Non-degree และการบริหารจัดการงานด้านหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนด้านแนวโน้มทางการศึกษาแห่งโลกอนาคตและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
 
หลังจากนั้น ทางสำนักการศึกษาฯ นำคณะดูงานเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ PSU STEM Center, ห้อง Studio และห้อง Drawing บริเวณชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์