EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร ม.อ. ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ เกิดแนวคิด มุมมองในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถเลือกปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน วิทยากรโดย อาจารย์วรงค์ ถาวระ นักวิชาการอิสระ มาร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง BSc. 0306 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์