EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาการสอนด้วย Classroom Action Research”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมให้แก่คณาจารย์ ม.อ. เรื่อง “การพัฒนาการสอนด้วย Classroom Action Research ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์ด้วย classroom action research ทำให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ตามความเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน วิทยากรโดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา และ รศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์ ณ ห้อง BSc. 0303 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์