EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน ด้านทะเบียนและประมวลผล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการและระบบให้บริการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ทั้งนี้ มีประเด็นข้อซักถามจากผู้บริหารและบุคลากร ในเรื่องการลงทะเบียนเรียน / การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแลกเปลี่ยน / การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักของ PDPA และการจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์