ม.อ. เปิดสอบวัดและประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล PSU-TDL (Prince of Songkla University – Test of Digital Literacy) สำหรับนักศึกษา ป.ตรี

ม.อ. เปิดสอบวัดและประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล PSU-TDL (Prince of Songkla University – Test of Digital Literacy) สำหรับนักศึกษา ป.ตรี

PSU-TDL (Prince of Songkla University – Test of Digital Literacy ) เป็นการวัดและประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล เพื่อการเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร นักศึกษาสามารถวัดและประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลของตนเอง  คณะ/วิทยาเขต สามารถใช้ผลการทดสอบดังกล่าวเพื่อประเมินความพร้อมสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในด้านดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสายทิพย์ แทนนิกร หรือคุณรัตติ ศรีสัจจัง โทรศัพท์ 0-7428-9212