อบรมเชิงปฏิบัติการ Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)
วิทยากรโดย : ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
รุ่นที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (ผ่านระบบ ZOOM Meeting)

สมัครเข้าร่วมโครงการ :  ปิดรับสมัคร

สำหรับผู้เข้าอบรม
** โปรดเตรียม PC /Notebook /Tablet /Smartphone หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ** เพื่อประกอบการฝึกปฏิบัติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ด้านข้อมูลโครงการ คุณวนิดา กาเหย็ม โทรศัพท์ : 0-7428-9210
Email : wanida.k@psu.ac.th

ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ โทรศัพท์ : 0-7428-9216
คุณมัลลิยา พรหมแก้ว และคุณรัตนา สุวรรณการ โทรศัพท์ : 0-7428-9215
Email : psu-eila@g.psu.ac.th

หมายเหตุ :

  • สำหรับ ผู้ที่ไม่มีบัญชี ZOOM Account ให้ทำการสมัครสมาชิก เพื่อผูกบัญชีกับ ZOOM ก่อนลงทะเบียน
    โดยคลิกที่เว็บไซต์ : https://zoom.us/signup
  • ผู้สมัคร จะได้รับ Email ตอบกลับจาก ZOOM Meeting สำหรับการเข้าร่วมโครงการตามที่ได้สมัครไว้
    โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง Inbox หรือ Spam ของ Email Account ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ
  • สำหรับวันจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมทำการ Login ZOOM Account ด้วย Email ที่ลงทะเบียน จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้