Thanwa Jeharwae

26/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่าย

นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.อ. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

EILA

20/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

EILA

23/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์” ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

EILA

03/11/2021