EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

EILA

16/05/2024

ผลงาน EILA ทั้ง 5 เรื่องผ่านการคัดเลือกให้ไปนำเสนอในงานเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร EILA ที่ผลงานได้ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

EILA

29/04/2024

ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างฯ

ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

EILA

19/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

EILA

17/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

EILA

17/04/2024

EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

EILA

08/02/2024

อธิการบดี ม.อ. แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

อธิการบดี ม.อ. แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

EILA

07/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566”

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

EILA

11/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

EILA

26/12/2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

EILA

22/07/2023

รางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับเครือข่ายฯ)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับเครือข่ายฯ) วันที่ 11 เมษายน 2566

EILA

17/04/2023

ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” วันที่ 29 มีนาคม 2566

EILA

04/04/2023

ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับ วข.หาดใหญ่)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” วันที่ 29 มีนาคม 2566

EILA

30/03/2023

ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา: PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS]

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) ขอเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS] โดย นาย พีรณัฐ นาคปลัด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS]เป็นการแสดงภาพแผนที่เฉพาะอาคารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และส่วนงานประเภทวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ทางหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EILA

09/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2565 วันที่ 16 มกราคม 2566

EILA

17/01/2023

Thanwa Jeharwae

26/05/2022
1 2