EILA

06/07/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

EILA

26/05/2023

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresh-OBE การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresh-OBE การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)

EILA

25/01/2023