Home / อบรม ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 10 - [2022-11-10] 33

อบรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 และ 18 พฤศจิกายน 2565 #ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ #อาจารย์ #อาจารย์มืออาชีพ #พัฒนาอาจารย์ #อาจารย์ใหม่ #อาจารย์ทั่วไป #ก้าวแรก #หลักสูตรอบรมอาจารย์