Home / การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาฯ ระดับ วข.หาดใหญ่ - [2023-03-29] 27

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 #ประกวดผลงานสหกิจศึกษา #ผลงานสหกิจศึกษา #ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น #การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น #ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ #วิทยาเขตหาดใหญ่ #วขหาดใหญ่ #2566