Home / Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน CWIE ครั้งที่ 6 - [2023-11-09] 66

ภาพบรรยากาศ งาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 "เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 #shareandlearn #ShareandLearn #แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา #เตรียมตัวอย่างไรสู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง