Home / งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 - [2023-04-10] 57

ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานประดู่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #ทรงน้ำพระพุทธรูป #ประเพณีรดน้ำสงกรานต์ #สำนักงานอธิการบดี #สงกรานต์2566