Home / พิธีลงนามความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กับ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แมนเอ โพรสเซนฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - [2023-11-10] 21

ภาพบรรยากาศ เยี่ยมชมและพิธีลงนามความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กับ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แมนเอ โพรสเซนฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 #ลงนามความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา #CWIE #cwie #MOU #mou #ไอ-เทล #I-TEL #MANA #แมนเอ