Home / การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาฯ ระดับ ม.อ. - [2023-04-04] 30

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 #ประกวดผลงานสหกิจศึกษา #ผลงานสหกิจศึกษา #ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น #การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น #ระดับม.อ. ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #5วิทยาเขต #2566