Home / การประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง - [2023-06-16] 25

ภาพบรรยากาศ การประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 #ประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา #เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน #ภาคใต้ตอนล่าง