Home / การเขียนรายงาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากงานประจำ - [2024-02-19] 34

ภาพบรรยากาศ การอบรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากงานประจำ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 #การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล #การสังเคราะห์ข้อมูลจากงานประจำ