Home / พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 100