Home / สัมมนาบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2566 - [2023-03-24] 100

ภาพบรรยากาศสัมมนาบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 #สัมมนาบุคลากร #สัมมนา #สัมมนา2566 #EILA #eila #สัมมนาEILA2566