Home / การประชุมหารือการจัดกิจกรรม Open House และ Workshop เพื่อเตรียมสหกิจศึกษา - [2023-07-15] 44

ภาพบรรยากาศ การประชุมหารือการจัดกิจกรรม Open House และ Workshop เพื่อเตรียมสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 #OpenHouse #CPF2566 #CPF