อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) (online)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) (online) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564วันแรกของการอบรม การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) แบบออนไลน์หัวข้อ “Outcome-Based Education (OBE) and Stakeholders’ Needs Analysis นำโดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร และรศ.ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

EILA

04/10/2021

อบรมการใช้งานห้องเรียนอินเตอร์แอคทีฟ และห้องเรียนออนไลน์

อบรมการใช้งานห้องเรียนอินเตอร์แอคทีฟ และห้องเรียนออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563ณ ห้องเรียนเสมือนจริง His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Centerชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EILA

04/10/2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา และ WIL

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาและการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

EILA

04/10/2021

เตรียมความพร้อม น.ศ.ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง “กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)”

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง “กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4วิทยากรโดย : คุณธีระ หว่องวัฑฒโน (ตำแหน่ง : Training and Mainland Manager โรงแรมรายาวดี จ.กระบี่) เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563ณ ห้องอบรม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ห้องประชุมหัวหุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

EILA

04/10/2021

แนวทางการเรียนออนไลน์ จากมุมมองของนักศึกษา

อแนวทางการเรียนออนไลน์ จากมุมมองของนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EILA

04/10/2021

การสร้างพลังเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน

อบรมการสร้างพลังเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานโดย ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EILA

04/10/2021

การบรรยาย “สอนออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ”

วิวิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-16.00 น.ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.

EILA

04/10/2021

การบรรยาย “การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม Innovative Thinking”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-16.00 น.ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.

EILA

04/10/2021

EASTEM Webinar Series เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาจารย์จะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ในยุค New Normal?”

EASTEM Webinar Series เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาจารย์จะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ในยุค New Normal?” โดยถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00-12:00 น.Theme 1: “เอาชนะความท้าทายของการสอนออนไลน์ในระดับมหาวิทยาลัยช่วงโควิด-19” 1. ความปกติใหม่สำหรับการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากผลของโควิด 19วิทยากร: รศ. ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ภาควิชาฟิสิกส์, ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์, และ อ.ดร.วสกร แลสันกลาง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการสอนออนไลน์วิทยากร: ผศ. ดร. สุทธิดา จำรัส และ ดร. วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. กลยุทธ์และประสบการณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์วิทยากร: ผศ. ดร. ธเนศ […]

EILA

04/10/2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก อว. ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา) และ ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ ซึ่งจัดพิธีลงนามความร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM จากสำนักงานปลัดกระทรวง […]

EILA

04/10/2021

คณะวิทยาการจัดการ เตรียมพร้อมปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์

แนะนำ!!! การสอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ คณะวิทยาการจัดการ เตรียมพร้อมปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 งานบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” เพื่อผลิตสื่อการสอน และการสอนออนไลน์ สำหรับคณาจารย์ของคณะ โดยมี ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และดร.รุชดี บิลหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณศรายุทธ จุลแก้ว คุณโนรมี มะ ผู้ช่วยวิทยากร (สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.) คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายขับเคลื่อนด้านการสอนออนไลน์ ได้มีการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ และห้องสำหรับการสอนออนไลน์ การบันทึกการสอนผ่าน LMS ตามสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานของคณาจารย์ที่ต้องการการสอนออนไลน์ และบันทึกการสอน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามแนวทางการป้องกันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จำนวนผู้เข้าร่วม 19 ท่าน จัดเตรียมเจลล้างมือ นั่งในพื้นที่ห่างกันระยะ 1 […]

EILA

04/10/2021

สอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ Zoom

แนะนำ!!! การสอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ Zoom โดยมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการออนไลน์ในครั้งนี้ 102 คน การสร้าง link ห้องเรียนออนไลน์ (Zoom) บน LMS การใช้ Zoom สอนออนไลน์ + บันทึกการสอน การ upload ไฟล์ที่บันทึกขึ้น YouTube นำไฟล์ที่ขึ้น YouTube มาใส่บนระบบ LMS

EILA

04/10/2021

ประชุมรวมสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ประชุมรวมสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาพบรรยากาศ การประชุมสำนักการศึกษาฯ เพื่อชี้แจงการรวม 3 หน่วยงาน คือ กองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวผล และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

EILA

04/10/2021

Songkhla Job Fair 2020 นัดพบแรงงานสงขลา

SONGKHLA JOB FAIR 2020 นัดพบแรงงานสงขลา ภาพบรรยายกาศ งาน “SONGKHLA JOB FAIR 2020” นัดพบแรงงานสงขลา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในงานมีบูธรับสมัครงาน นิสิต / นักศึกษา / สหกิจศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 50 แห่ง และตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา

EILA

04/10/2021

ประชุมร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์

ประชุมรวมสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาพบรรยากาศ การประชุมสำนักการศึกษาฯ เพื่อชี้แจงการรวม 3 หน่วยงาน คือ กองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวผล และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ

EILA

04/10/2021

Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback

อบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) ม.อ.หาดใหญ่ วิทยากรโดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล

EILA

04/10/2021
1 6 7 8