ม.อ. เปิดสอบวัดและประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล PSU-TDL (Prince of Songkla University – Test of Digital Literacy) สำหรับนักศึกษา ป.ตรี

ม.อ. เปิดสอบวัดและประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล PSU-TDL (Prince of Songkla University – Test of Digital Literacy) สำหรับนักศึกษา ป.ตรี

EILA

28/11/2022

CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

งาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

EILA

08/11/2022

สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565

EILA

03/11/2022

EILA จัดอบรม Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณาจารย์ ม.อ.

อบรม Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่คณาจารย์ ม.อ. (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

EILA

29/10/2022

ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา

ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

EILA

26/10/2022
1 8 9